Oferta - adwokat Izabela SKINDZIELEWSKA

Podejmowanie czynności obrończych w postępowaniu karnym tj:

 • w postępowaniu przygotowawczym (przed Prokuraturą i Policją)
 • obronę przed sądem powszechnym I i II instancji
 • reprezentację pokrzywdzonego
 • obronę przed sądem  wojskowym I instancji

w szczególności sprawy z zakresu:

 • odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności
 • udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
 • warunkowego przedterminowego zwolnienia
 • warunkowego zawieszenia wykonania kary

reprezentacja w postępowaniu przed Sądem w zakresie postępowania:

 • w sprawie o zapłatę
 • w sprawie o zadośćuczynienie
 • w sprawie o ochronę dóbr osobistych
 • w sprawie o odszkodowanie ( w tym komunikacyjne, błąd w sztuce lekarskiej)

reprezentacja w postępowaniu przed Sądem w zakresie postępowania:

 • w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku
 • w sprawie odrzucenia spadku
 • w sprawie o dział spadku
 • w sprawie o zachowek

reprezentacja w postępowaniu przed Sądem w sprawie:

 • o rozwód, separację, unieważnienia małżeństwa
 • podwyższenia/obniżenia alimentów
 • uchylenia obowiązku alimentacyjnego
 • uregulowania kontaktów z małoletnimi dziećmi  oraz pieczy nad nimi;
 • ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa
 • a także postępowań o podział majątku wspólnego

reprezentacja w postępowaniu przed Sądem w sprawie:

 • postępowania o przywrócenie do pracy
 • o odszkodowanie
 • postępowanie odwoławcze od decyzji ZUS i KRUS dot. świadczeń  emerytalnych i rentowych

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych obejmuje między innymi:

l
 • zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych, cywilnych,  przed sądami powszechnymi i polubownymi, organami skarbowymi i w toku odwołań od decyzji tych organów, w tym skarg
  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach Wspólników bądź Akcjonariuszy – jako doradca Klienta bądź Jego pełnomocnik;
 • obrona członków Zarządu w postępowaniach karnych i karnoskarbowych związanych z prowadzoną działalnością;
 • doradztwo dla Zarządów Spółek w zakresie prawa spółek, prawa cywilnego, gospodarczego, podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • zastępstwo procesowe podmiotów gospodarczych jako pokrzywdzonych w postępowaniach karnych;
 • analiza zawartych umów, sporządzanie i redagowanie umów;
 • udział w negocjacjach z Klientem, bądź prowadzenie negocjacji w imieniu Klienta;
 • pomoc prawna w tworzeniu, przekształcaniu oraz likwidacji podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek cywilnych oraz prawa handlowego, stowarzyszeń, związków i fundacji, jak również organizacji pożytku publicznego;
W przypadku zlecenia stałej obsługi prawnej zakres usług dostosowujemy do oczekiwań i potrzeb klienta. Obsługa prawna świadczona jest w siedzibie Klienta lub w siedzibie Kancelarii.