Oferta - adwokat Marcin SKINDZIELEWSKI

podejmowanie czynności obrończych w postępowaniu karnym tj:

 • w postępowaniu przygotowawczym (przed Prokuraturą i Policją)
 • obronę przed sądem powszechnym I i II instancji
 • reprezentację pokrzywdzonego
 • obronę przed sądem  wojskowym I instancji

w szczególności sprawy z zakresu:

 • odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności
 • udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
 • warunkowego przedterminowego zwolnienia
 • warunkowego zawieszenia wykonania kary

reprezentacja w postępowaniu przed Sądem w sprawach:

 • zapłatę
 • zadośćuczynienie
 • ochronę dóbr osobistych
 • o odszkodowanie (w tym komunikacyjne, błąd w sztuce lekarskiej)
 • roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem umowy
 • roszczeń związanych z rękojmią i gwarancją
 • roszczeń dotyczących umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktacji
 • roszczeń z  zakresu prawa budowlanego
 • roszczeń z  zakresu prawa telekomunikacyjnego
 • roszczeń z  zakresu prawa energetycznego

sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego w tym reprezentacja przed organami egzekucyjnymi m.in. komornikiem sądowym, komornikiem skarbowymi

zastępstwo procesowe w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym w zakresie:

 • spraw dotyczących nieruchomości w postępowaniach dotyczących własności nieruchomości i jej ochrony
 • postępowań związanych z ochroną posiadania
 • sporów granicznych, w tym rozgraniczania i wytyczania granic nieruchomości
 • zasiedzenia nieruchomości
 • znoszenia współwłasności
 • ustalania wszelkiego rodzaju służebności w tym drogi koniecznej

reprezentacja w postępowaniu przed Sądem w zakresie postępowania:

 • w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku
 • w sprawie odrzucenia spadku
 • w sprawie o dział spadku
 • w sprawie o zachowek
 • reprezentacja w postępowaniach związanych z umowami dzierżawy, służebnością przesyłu linii energetycznych
 • analiza umów związanych z produkcją bioenergii, w tym siłowniami wiatrowymi
 • reprezentacja w postępowaniach toczących się  przed ARiMR związanymi z unijnymi dopłatami do produkcji rolnej
 • reprezentacja w sprawach związanych z odszkodowaniami związanymi  z ruchem gospodarstw rolnych
 • reprezentacja w postępowaniach rolno- podatkowych
 • reprezentacja w sprawach dot.  postępowań  związanych z  umowami kontraktacyjnymi, dostawami maszyn rolniczych
 • reprezentacja w sprawach związanych z odszkodowaniem  za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną
 • reprezentacja w sprawach dotyczących sporów granicznych  działek rolnych

reprezentacja w postępowaniu przed Sądem w sprawie m.in.

 • postępowania o przywrócenie do pracy
 • o odszkodowanie
 • postępowanie odwoławcze od decyzji ZUS i KRUS dot. świadczeń  emerytalnych i rentowych
 • reprezentacja w sprawach związanych z prawem spółdzielczym i mieszkaniowym w tym regulacji zawartych w prawie o spółdzielniach mieszkaniowych, wspólnotach mieszkaniowych a także stosunków najmu i dzierżawy, eksmisją z lokali mieszkalnych
 • reprezentacja  w trakcie postępowania administracyjnego na etapie rozpoznawania spraw przez organy administracyjne, jak również w postępowaniu  sądowo – administracyjnym, sporządzenie skarg od decyzji oraz skarg kasacyjnych;
 • postępowania związane z naliczaniem należności celnych i podatkowych
  od towarów wprowadzonych na obszar celny RP

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych obejmuje między innymi:

l
 • zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych, cywilnych, podatkowych przed sądami powszechnymi i polubownymi, organami skarbowymi i w toku odwołań od decyzji tych organów, w tym skarg
  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach Wspólników bądź Akcjonariuszy – jako doradca Klienta bądź Jego pełnomocnik;
 • obrona członków Zarządu w postępowaniach karnych i karnoskarbowych związanych z prowadzoną działalnością;
 • doradztwo dla Zarządów Spółek w zakresie prawa spółek, prawa cywilnego, gospodarczego, podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • zastępstwo procesowe podmiotów gospodarczych jako pokrzywdzonych w postępowaniach karnych;
 • analiza zawartych umów, sporządzanie i redagowanie umów;
 • udział w negocjacjach z Klientem, bądź prowadzenie negocjacji w imieniu Klienta;
 • pomoc prawna w tworzeniu, przekształcaniu oraz likwidacji podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek cywilnych oraz prawa handlowego, stowarzyszeń, związków i fundacji, jak również organizacji pożytku publicznego;
 • obsługa prawna jednostek samorządowych;
W przypadku zlecenia stałej obsługi prawnej zakres usług dostosowujemy do oczekiwań i potrzeb klienta. Obsługa prawna świadczona jest w siedzibie Klienta lub w siedzibie Kancelarii.